Algemene voorwaarden

We hebben getracht alle informatie en veelgestelde vragen te bundelen. mocht er toch nog een vraag of bemerking zijn die hieronder niet te vinden is, kan er altijd contact opgenomen worden via info@mazefestival.be. see you at maze festival.

ALGEMENE VOORWAARDEN

MAZE VZW is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het toegangsticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van MAZE VZW om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren.MAZE VZW is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners.Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van MAZE VZW, inclusief haar medewerkers, in het gedrang brengt, moet MAZE VZW integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen MAZE VZW wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het event te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van eender welk aangekocht Maze Festival ticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt maar vertrouw er op dat er steeds een plan B klaar ligt om het goed te maken.Door deze website te bezoeken, alsook een ticket te kopen gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra MAZE VZW de overeenkomst heeft uitgevoerd. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd. Jouw reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.